Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku 2 (Japan)

A stock-trading simulation game for the NES and the sequel to Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku.

GameWindows 7

  Back to NES list